Privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENT

 

 

Verfeijend, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66440300, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Verfeijend met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Verfeijend persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van u persoonsgegevens begint zodra u uw gegevens naar mij mailt of doorgeeft om van mijn diensten gebruik te maken. Dit zijn gegevens die u zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens en bedrijfsgegevens.

 

 1. Doeleinden verwerking

Verfeijend verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

 

 1. Rechtsgrond

Verfeijend verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 

De gegevens die Verfeijend verwerkt zijn: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, KVK-gegevens, IBAN-gegevens.

 

 1. Verwerkers

Verfeijend kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Verfeijend persoonsgegevens verwerken. Verfeijend sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Verfeijend deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een wettelijke verplichting nodig is. Verfeijend deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Verfeijend geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Verfeijend draagt ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Verfeijend bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Verfeijend hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Verfeijend kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Verfeijend gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Verfeijend te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Verfeijend door een e-mailbericht te sturen naar info@verfeijend.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Verfeijend persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Verfeijend door een e-mailbericht te sturen naar info@verfeijend.nl. Een klacht trachten ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).